Od Ľudovej strany k Slovenskej ľudovej strane

Ladislav Kováčik
06.08.2017 3 936 achív

Rakúsko-uhorská monarchia na prelome 19. a 20. storočia zažívala mnohé vnútorné napätia. Ako vieme, nakoniec do toho prišla ešte prvá svetová vojna, veľká ríša ten nápor nevydržala a rozpadla sa. Je pritom zaujímavé zamyslieť sa, či si takúto situáciu vrcholní predstavitelia monarchie na čele s cisárom Františkom Jozefom vôbec pripúšťali.

Dianie po roku 1989 však ukazuje, že odkaz Slovenskej ľudovej strany a jej činiteľov nikdy nezostal zabudnutý a slovenských vlastencov priťahuje a inšpiruje dodnes.

Vieme, že spomínaný mocnár mal veľmi byrokratický prístup k svojej práci a dianie v Rakúsko-Uhorsku vnímal najmä cez zjednodušenú prizmu toho, čo sa dialo v Dolnom Rakúsku. Pritom ríša vtedy prechádzala veľmi zložitým obdobím, v rámci ktorého vieme identifikovať až tri druhy napätí, ktoré Rakúsko-Uhorsko kvárili. Boli to jednak napätia sociálne a národnostné, ale taktiež napätie medzi liberalizmom a konzervativizmom. Pod začiatok príbehu uhorskej ľudovej strany, z ktorej sa neskôr odštiepila Slovenská ľudová strana, sa akoby podpísali všetky tri tieto druhy sporov.

 

Cirkevnopolitické zákony

Ľudovú stranu (Néppárt) založil v roku 1895 gróf Ferdinand (Nándor) Zichy. Jej deklarovaným poslaním bolo hájiť katolicizmus pred výstrelkami sekularizmu a liberalizmu. Alebo, ak chceme doslovne citovať jej program: „Cieľom našej organizácie je vytvoriť politickú stranu, ktorej cieľom je zachovať kresťanský charakter spoločnosti, liečiť v krajine sa vyskytnuvšie urážky katolíckeho náboženstva a kresťanstva a vôbec zaujať sa politických a hospodárskych záujmov národa a ľudu.“ V danom období bola totiž aktuálna téma tzv. cirkevnopolitických zákonov, s ktorými prišiel (a nakoniec ich aj presadil) prvý nešľachtický uhorský ministerský predseda Alexander (Sándor) Wekerle. Ich podstatou bolo zaviesť povinný občiansky sobáš a zaviesť štátne matriky namiesto cirkevných. Proti tomu sa ozvali hlasy z katolíckej cirkvi, ktoré nástojili na tom, že manželstvo je predsa v prvom rade sviatosťou a ktorým sa zdalo, že nové zákony ho istým spôsobom degradujú.

-------------------------------------------------------------------------

Pred 85 rokmi mladí Slováci odmietli pražský centralizmus

-------------------------------------------------------------------------

Nová strana sa taktiež hlásila k potrebe presadenia sociálnych reforiem (nie tak dávno predtým – v roku 1891 - vo svojej encyklike Rerum novarum pápež Lev XIII. artikuloval katolícku sociálnu náuku) a, čo bolo veľmi zaujímavé, do svojho programu si vzala tiež zasadzovanie sa o práva národností („Strana naša úplnou zdvorilosťou správať sa chce proti národnostiam a žiadosti ich, nakoľko sa tieto s jednotou a s národným rázom uhorského štátu srovnávajú, uznáva a s nimi spravodlivo a slušno chce zachádzať.“). Zdalo sa, že do uhorskej politiky vchádza nový, silný prvok, ktorý by mohol výrazne pomôcť aj slovenským národným snahám a tak sa k nej čoskoro začali hlásiť aj slovenskí činitelia.

 

Ľudová strana a Slováci

S Ľudovou stranou spolupracovali napríklad bratia Július a Rudolf Markovičovci, hoci to boli evanjelickí politici a Ľudová strana sa orientovala skôr na katolícke obyvateľstvo. Ako sa vyjadril Július Markovič: „Program strany opanoval duše a mysle nielen celého rímskokatolíckeho voličstva, lež v istom stupni pod jej vplyvom stálo celé kresťanské obecenstvo.“

Za Ľudovú stranu kandidoval do Uhorského snemu v roku 1898 aj Andrej Hlinka, ktorý sa už dávnejšie dostal do povedomia slovenského ľudu okrem iného zakladaním družstevných spolkov, zvolený však nebol.

V roku 1901 už táto istá strana Hlinku odmietla podporiť; predseda János Molnár sa vyjadril, že Hlinka by mohol byť kandidovaný iba vtedy, ak sa mu podarí nasadiť na ústa náhubok. Katolícke noviny podrobili v roku 1905 Ľudovú stranu ostrej kritike, až nakoniec vyhlásili úplný rozchod slovenských katolíckych činiteľov s ňou. Impulzom k tomu bol aj prípad poslanca Uhorského snemu, podnikateľa Františka Skyčáka, ktorého strana vyzvala podpísať osvedčenie, v ktorom mal vyhlásiť, že nesúhlasí s národnostným programom a že ukončí svoje styky so slovenskými národovcami, čo Skyčák odmietol.

Vo vyhlásení „Nech žije Slovenská ľudová strana!“ z 15. decembra 1905 Katolícke noviny uvádzajú najvážnejší dôvod rozchodu slovenských aktivistov s Ľudovou stranou: „Strana Zichyho teda od počiatku chcela byť maďarskou stranou, a chce byť maďarskou nadovšetko teraz, keď Kossuthisti, Apponyisti a Bánfisti plamene maďarského šovinismu tak veľmi rozdúchali. Maďarskí ľudáci chcú sa výstredníkom šovinistickým páčiť, a preto odteraz opierať sa chcú len o maďarské okresy.“

Novým riešením situácie bolo teda založenie Slovenskej ľudovej strany. Opäť citujme z Katolíckych novín: „Poneváč sa teda Zichovci celkom chcú venovať Maďarom a Slovákov zanedbávajú, najlepší a najvážnejší politikovia slovensko-ľudoví uznali za potrebné, aby sa utvorila Slovenská ľudová strana na Slovensku, ktorá by sa zase len Slovákom venovala, a za program kresťansko-ľudový medzi Slovákmi bojovala. Medzi Maďarmi budú teda bojovať maďarskí ľudáci; medzi Slovákmi slovenskí ľudáci.“

 

Odkaz Hlinku a SĽS

Koncom roku 1905 teda začala pôsobiť Slovenská ľudová strana, v ktorej ústredné postavenie časom zaujal Andrej Hlinka. Jej prítomnosť na politickej scéne, i keď prerušená rokmi prvej svetovej vojny, siaha až do roku 1945. Strana zažila vyhlásením autonómie Slovenska v roku 1938 a najmä vyhlásením Slovenského štátu v roku 1939 ohromný vzostup, ale koncom druhej svetovej vojny nasledoval aj tvrdý pád a vynútený zánik strany.

Dianie po roku 1989 však ukazuje, že odkaz Slovenskej ľudovej strany a jej činiteľov nikdy nezostal zabudnutý a slovenských vlastencov priťahuje a inšpiruje dodnes.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.