Učebnica spoločných dejín

Július Handžárik
29.12.2016 7 037 archív

Zo strany rodičov i odbornej verejnosti sa v ostatnom čase čoraz častejšie ozývajú ponosy, že na slovenských školách všetkých stupňov sa naše dejiny vyučujú nekvalifikovane, vysvetľujú sa celkom podľa individuálnych predstáv a záujmov prednášajúceho a podľa liberálnej zásady “catch as catch can” a hlavne, že chýbajú kvalitné (a pre prednášajúceho záväzné!) učebnice dejepisu pre všetky stupne a kategórie našich škôl.

Na naše dejiny i na dejiny národov s ktorými naši predkovia žili v spoločných štátoch, sa musíme pozerať výlučne a nekompromisne len cez najnovšie exaktné vedecké poznatky a nie cez skresľujúcu prizmu starých historiografických fabulácií.
Prvý pokus o nápravu tohto nežiaduceho a pre každý národ nebezpečného stavu sa síce vykonal už v roku 1996 za koaličnej vlády HZDS, SNS a ZRS, keď sa na všetky školy dostala vynikajúca kniha Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí, ale jej pôsobenie v slovenskom školstve nemalo

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Kontrolný deň SHO v Štúrove – 1.10.2016

------------------------------------------------------------------------

dlhé trvanie. Médiami cudzích vlastníkov pobalamutení voliči a politické intrigy prevažné protislovenských živlov spôsobili, že 30. októbra 1998 sa dostala k moci vláda “strakatej koalície” lídrov takých politických strán a straničiek, ktorí sa pri rozpade “spoločného štátu” postavili proti obnoveniu samostatnej Slovenskej republiky v jej súdobej demokratickej podobe. A medzi ich prvé “tvorivé štátnické činy” patrilo aj stiahnutie Ďuricovej knihy zo škôl.

Dnes máme na Slovensku znova koaličnú vládu, v ktorej pôsobí aj SNS a pri známych nedostatkoch vo vyučovaní slovenských dejín na našich školách sa celkom logicky očakávalo, že až do spracovania nových a kvalitných učebníc dejepisu sa na slovenské školy bez odkladu znova dostane táto hodnotná Ďuricova kniha. Doteraz sa tak napočudovanie nestalo.

A tak namiesto volania po nových učebniciach slovenských dejín sa spoza Dunaja i zo slovenského juhu čoraz častejšie ozývajú hlasy, aby sa namiesto “nacionalistických” slovenských napísali a do našich škôl zaviedli akési internacionalistické či kozmopolitné spoločné slovensko-maďarské alebo skôr maďarsko-slovenské učebnice dejepisu, lebo sme dlho (podľa mňa až pridlho!) žili v spoločnom štáte.

Úprimnosť a neškodnosť týchto zámerov a návrhov si najlepšie uvedomíme, ak pochopíme aspoň tieto dve neodškriepiteľné skutočnosti: Po prvé, ten spoločný štát, v ktorom boli etnickí Maďari až do jeho zániku v roku 1918 dokázateľne v početnej menšine a ktorý preto vždy bol mnohonárodným Uhorskom, Maďari vždy chápali a dodnes chápu ako štát maďarský a nazývajú ho Maďarskom.  A po druhé, najjasnejšie a celkom nepopierateľné svedectvo o úprimnosti maďarského chápania dobrého susedstva a spojenectva poskytuje menšinová politika od roku 1920 až dodnes (realizovaná hlavne v menšinovom školstve), ktorá mala byť podľa Trianonskej mierovej zmluvy vzájomne vyrovnaná. V skutočnosti sú však maďarskými menšinovými školami na Slovensku také školy, v ktorých sa všetky predmety vyučujú v maďarčine a slovenčina sa vyučuje ako cudzí jazyk a v Maďarsku sú slovenskými menšinovými školami rovnako také školy, v ktorých sa taktiež všetky predmety vyučujú v maďarčine a slovenčina sa vyučuje len ako cudzí jazyk. Takže je celkom jasné, ako by vyzerali aj tie spoločné slovensko-maďarské či maďarsko-slovenské učebnice dejepisu!

Nebuďme však pesimisti a nehádžme hneď flintu do žita! Koncom roka 2016 vyšla v bratislavskom vydavateľstve EKO konzult kniha Edity a Michala Tarabčákovcov Dejiny Uhorska ako ich nepoznáte a táto kniha by mohla plnohodnotne splniť a v celom rozsahu nahradiť funkciu tej revizionisticky tak vytúženej spoločnej učebnice dejepisu. Autori v nej analyzujú históriu Karpatskej kotliny a priľahlých území od najstarších čias až po rozpad Rakúsko-Uhorska a svoje dielo uzatvárajú v doslove nádejnou výzvou: „Budeme radi, keď sa kniha dostane do rúk všetkým, ktorí milujú svoj národ. Slovákom, aby sa poučili o tom, v akomže to štátnom útvare a s kým naši predkovia museli žiť a odrodilcom a susedom, aby spoznali aj zamlčiavané, prekrúcané, ba aj úmyselne sfalšované fakty z dejín národov žijúcich v Karpatskej kotline."

Ak chceme obstáť ako slobodný národ aj v budúcnosti, na naše dejiny i na dejiny národov s ktorými naši predkovia žili v spoločných štátoch, sa musíme pozerať výlučne a nekompromisne len cez najnovšie exaktné vedecké poznatky a nie cez skresľujúcu prizmu starých historiografických fabulácií. V opačnom prípade by sme sa totiž ľahko mohli stať znova obeťami starých či nových inonárodných egoizmov.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU