Rusko stojí na prahu novej epochy

Sergej Lavrov
02.12.2014 7 552 archív

Štátna duma Ruskej federácie sa 19. novembra 2014 venovala zložitej geopolitickej situácii. S programovou rečou vystúpil pred poslancami minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov, ktorého príhovor uverejňujeme v plnom znení.

Vážení poslanci Štátnej dumy, vítam príležitosť opäť predstúpiť pred vami počas „vládnej hodiny“. My, na ruskom ministerstve zahraničia, si vysoko ceníme záujem poslancov o spoluprácu medzi naším ministerstvom a Federálnym zhromaždením Ruskej federácie,

Lavrov: „Moskva je ochotná spolupracovať s Washingtonom, ale Rusko nemôže existovať ako suverénny štát v rámci jednopolárneho svetového zriadenia. A to je kľúčový moment, ktorý treba pochopiť USA, aby sa mohol obnoviť prerušený dialóg.“

rezortnými výbormi Štátnej dumy a Rady federácie. Tímová práca je dôležitým faktorom pre účinnú realizáciu kurzu zahraničnej politiky Ruska. Poviem úprimne, bez zbytočného lichotenia, každodenne pociťujeme činný, konštruktívny prínos terajšej Štátnej dumy k presadzovaniu záujmov Ruska na svetovej scéne s kreatívnym použitím metód parlamentnej diplomacie a celého arzenálu parlamentarizmu.

Posúdenie súčasných medzinárodných dianí je obsiahnuté v obšírnych prejavoch prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, a to najmä na stretnutí diskusného klubu Valdaj, v interview pre médiá počas nedávneho ázijského turné. Prezident, vyjadrujúc sa otvorene a priamo, ponúka partnerom, aby si spoločne a nepredsavzato ujasnili skutočný stav vecí vo svete, pochopili, prečo sa svet stáva menej bezpečným a predvídateľným, a hrozba rizík silnie.

Je zrejmé, že súčasné medzinárodné vzťahy prechádzajú prechodným obdobím, ktoré je podmienené objektívnym procesom formovania nového polycentrického svetového usporiadania. Pred našimi očami vzniká zásadne odlišný obraz sveta. Jedná sa o zložitý proces - zmena epoch je zvyčajne spätá ak nie s globálnymi konfliktmi, tak nevyhnutne s reťazcom intenzívnych lokálnych konfliktov. Silnie konkurencia vo všetkých oblastiach, vrátane modelov sociálne-ekonomického rozvoja a systému hodnôt.

Za týchto okolností čelíme problémom skutočne historických rozmerov, zložitosť ktorých nemožno podceňovať. Zároveň je zrejmé, že Rusko má všetky možnosti pre upevnenie vlastnej pozície ako jedného z centier nového multipolárneho systému, môže aktívne vplývať na medzinárodnú situáciu v záujme jej ozdravenia, posilnenia bezpečnosti a stability, vytvorenia priaznivých vonkajších podmienok pre vnútorný rozvoj krajiny, zabezpečenia udržateľného hospodárskeho rastu, a teda - zlepšenia kvality života našich občanov. Nezávislá politika Ruska, uskutočňovaná v súlade s modernými trendmi a stáročnými tradíciami je dnes viac populárnou vo svete, priťahuje pozornosť širokého spektra partnerov v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a Európe.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Rusofóbia a jej prejavy

------------------------------------------------------------------------

Sme otvorení k zjednoteniu síl so všetkými, ktorí vykazujú vzájomnú ústretovosť k spolupráci, založenej na zásadách rovnoprávnosti, vzájomnej úcty a prospechu, opierajúc sa o princípy medzinárodného práva a rešpektovania ústrednej úlohy OSN vo svetovom dianí. Činnosť Bezpečnostnej rady OSN, G20, BRICS, SCO jasne potvrdzuje efektivitu solidárneho úsilia. Nasvedčujú o tom nedávne príklady – realizácia chemickej demilitarizácia Sýrie, posun v rokovaniach o iránskom jadrovom programe, spoločný boj proti vírusu ebola. Naopak, ak sa zdôrazňujú jednostranné postupy za účelom zaistenia vlastných záujmov na úkor záujmov druhých, výsledky sú zvyčajne veľmi smutné.

Rusko sa dôsledne usiluje o presadenie integračných, pozitívnych programov činnosti, ktoré nie sú zamerané na odcudzovanie, ale na rozvoj vzťahov medzi štátmi. Žiaľ, tomuto konštruktívnemu smerovaniu prekážajú trvajúce snahy USA a ich spojencov rozdeľovať a panovať, o presadzovanie jednostranných postupov, o pretváranie sveta pre vlastné konjunktúrne zámery.

Ukrajinská kríza je výsledkom politiky upevňovania vlastnej bezpečnosti, ktorú presadzovali západné krajiny počas poslednej štvrtiny storočia na úkor bezpečnosti iných a zväčšovania geopolitického priestoru, spadajúceho pod ich kontrolu. Prejavilo sa to postupným rozširovaním NATO napriek hlásaným na najvyššej úrovni zárukám a v rozpore s čestnými vyhláseniami o utváraní systému rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti v euroatlantickom priestore.

------------------------------------------------------------------------ Pozrite si dokument: Ukradnuté Kosovo Dokument o bombardovaní Juhoslávie a albánskom terore v juhosrbskej provincii Kosovo. ------------------------------------------------------------------------

S podporou USA a niektorých európskych krajín sa na Ukrajine uskutočnil protiústavný ozbrojený prevrat. Národní radikáli dohnali krajinu na pokraj rozkolu a vrhli ju do občianskej vojny. Šance deeskalácie konfliktu boli opakovane sabotované západnými partnermi. Mám na mysli dohodu o urovnaní krízy ktorú podpísali 21. februára tohto roku ukrajinské orgány a ministri zahraničných vecí troch európskych krajín, ktorá však upadla do zabudnutia už po niekoľkých hodinách. Doteraz nie sú realizované kľúčové ustanovenia Ženevskej deklarácie zo dňa 17. apríla t.r., podľa ktorých sú ukrajinské mocenské orgány zaviazané urýchlene začať ústavnú reformu za účasti všetkých regiónov a politických síl Ukrajiny.

Rusko samozrejme nemohlo a nemôže pasívne pozorovať udalosti v susednej bratskej krajine. Ako uviedol nedávno v interview pre nemecký týždenník Der Spiegel bývalý americký minister zahraničia Henry Kissinger: „Ukrajina mala vždy zvláštny význam pre Rusko a neuvedomovať si toto bolo fatálnym omylom.“ V tejto súvislosti prekvapuje krátkozrakosť rozhodnutia USA a EÚ o zmrazovaní mechanizmov spolupráce s Ruskom, vrátane tých, ktoré umožňovali konsolidáciu spôsobov vzdorovania všeobecným výzvam - terorizmu, obchodu s drogami, organizovanému zločinu.

Nemôžeme pochopiť, čo je podstatou – či sa jedná o akési nové sebautvrdzovanie, zotrvačnosť imperiálneho myslenia, neschopnosť adekvátne vnímať súčasné reálie ktoré už znemožňujú vertikálnu štrukturalizáciu ľudstva podľa západných predstáv. Sme presvedčení, že strategickým medzníkom úsilia o vybudovanie novej architektúry európskeho kontinentu by mal byť postupný posun smerom k vytvoreniu spoločného ekonomického a humanitárneho priestoru, založeného na princípe rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti. Bude to našou východiskovou tézou na nadchádzajúcom decembrovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov OBSE v Bazileji. V podstate, práve táto organizácia bola pôvodne založená za účelom odstránenia akýchkoľvek deliacich čiar v euroatlantickom priestore.

Konkrétnym prínosom k prehĺbeniu spolupráce v tomto regióne bude realizácia projektu Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU). Očakávame, že v roku 2015 sa jej plnoprávnym členom stane Arménsko. Aktívne sa pripravuje na vstup do EAEU Kirgizsko.

Medzi priority našich zahraničnopolitických iniciatív v nadchádzajúcom roku patrí predsedníctvo Ruska v BRICS a Šanghajskej organizácii pre spoluprácu (SCO). Privítame summity týchto organizácií v lete budúceho roka v Ufe.

Nedávno boli dosiahnuté prelomové rozhodnutia prehlbujúce spoluprácu a strategické partnerstvo s Čínou. Dňa 9. novembra v Pekingu sa uskutočnilo už v poradí piate tohtoročné stretnutie hláv našich štátov. Vývoj vo svete ukazuje, že tandem Moskva-Peking je jedným z kľúčových faktorov udržiavania stability a bezpečnosti vo svete, utvárania stabilného multipolárneho svetového poriadku, zaistenia zvrchovanosti práva štátu v medzinárodných záležitostiach, demokratizácii medzinárodných vzťahov.

Prehlbujú sa multilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Indiou, Vietnamom a ďalšími partnermi v Ázijsko-pacifickom regióne (APR). Počas ázijského turné sa ruský prezident Vladimir Putin stretol s japonským predsedom vlády S. Abe. Dynamický rozvoj našich východných území je národnou prioritou pre celé 21. storočie. Z tohto pramení náš záujem o aktívnejšie a efektívnejšie podieľanie sa na integračných procesoch v Ázijsko-pacifickom regióne, o využití jeho potenciálu pre rozvoj Sibíri a Ďalekého východu. Tieto úlohy boli základom ruskej pozície na summite APEC v Pekingu. Súčasne však východné smerovanie vektoru našej politiky nemá byť chápané ako alternatíva k vzťahom so Západom, ale ako faktor praktického presadzovania zásady multivektorovej povahy našich aktivít na medzinárodnej scéne. To napomáha posilňovaniu stabilného postavenia krajiny vo svete.

Zasadzujeme sa za vytvorenie v APR spoľahlivých bezpečnostných mechanizmov, základom ktorých nebudú vojenské bloky. Na dosiahnutie tohto cieľa je zameraná rusko-čínska iniciatíva navrhovania rámcových princípov novej regionálnej architektúry, ktorá sa teraz vecne diskutuje expertmi členských krajín summitov vo Východnej Ázii.

Rusko naďalej aktívne prispieva k mierovému urovnaniu konfliktov. Jednou z priorít je zamedzenie rozmáhaniu sa extrémizmu a terorizmu v oblastiach Blízkeho Východu a Severnej Afriky (MENA), ktoré sú postihnuté pohromami. Domnievame sa, že medzinárodné úsilie o odolávanie hrozbám zo strany teroristických organizácií, vrátane takzvaného Islamského štátu, by malo byť stavané na pevných základoch medzinárodného práva, a najmä bez použitia dvojakého metra a úskočných postupov.

Z našej strany budeme i naďalej podporovať vlády v Iraku, v Sýrii a ďalších krajinách regiónu za účelom zvýšenia ich vojenskej pripravenosti čeliť extrémistom. Ponúkli sme uskutočniť pod záštitou BR OSN komplexnú analýzu hrozieb v priestore MENA, vrátane arabsko-izraelského konfliktu, s cieľom zosúladenia kolektívnej stratégie odvrátenia totálnej destabilizácie tejto kľúčovej oblasti.

Všeobecné medzinárodné uznanie si získali iniciatívy Ruska na urovnanie situácie okolo iránskeho jadrového programu, ktoré boli postavené na zásadách postupnosti a vzájomnosti, a ktoré boli východiskovou platformou pri rokovaniach „šestky“ s Iránom. Je nesporné, že pozitívny posun tohto problému by pozitívne ovplyvnil celkovú situáciu na Blízkom Východe, a prispel by k dosiahnutiu úspechu súčasných snáh o vytvorenie  zóny bez zbraní hromadného ničenia.

Na záver vás chcem uistiť, že ruská diplomacia bude v zahraničnej politike naďalej intenzívne pracovať na presadzovaní, schválenej prezidentom Ruska, dôslednej obhajoby národných záujmov. Pevne veríme v zosúladenie spoločnej práce s našimi parlamentármi.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár