Slovenské korene Uhorského štátu

Jozef Janták
25.01.2014 5 891 archív

„Nenadarmo boli dávne Uhry počitované ke zemám slovanským. Slovanské meno nosili panovníci, slovanské boli hodnosti, slovanské boli župné úrady, občianske a súdne ustanovizne. O čom svedčí to množstvo slovanských slov v reči maďarskej, menovite tých, ktoré sa vzťahujú na orbu, remeslá, obchody, život domáci?  Že vtedy Slovani boli učiteľmi a Maďari učedelníkmi.” (Jonáš Záborský, rok 1875)

Uhorský kráľ Štefan I. býva dodnes zobrazovaný s dvojkrížom, symbolom Nitrianskeho kniežatstva a Slovákov - národa, ktorý mu bol oporou pri tvorbe nového štátu.

Zánik centrálnej moci štátu našich predkov bol postupný. Predpokladáme, že to bola dosť chaotická doba poznačená bojmi o moc. To ju vnútorne oslabovalo a preto už nedokázala odolávať postupnému, ale silnejúcemu tlaku nomádskych kmeňov, neskôr nazývaných podľa jedného z nich, Maďar. Keďže ríša nebola rozvrátená naraz, niektoré oblasti zostali mimo pozornosti nájazdníkov a ďalej žili a prosperovali pod vládou pôvodných slovenských veľmožov spravujúcich pomerne rozsiahle územia bývalej centrálnej moravskej ríše.

-------------------------------------------------------------------------- Článok z januárového čísla Práva Národa. Objednaj si papierovú formu našich novín a staň sa našim čitateľom ešte dnes. --------------------------------------------------------------------------

Porážka Maďarov na rieke Lech, zmenila život kočovníkov na usadlejší spôsob života. Začali sa učiť hospodáriť a riadiť krajinu. Mali výhodu v tom, že administratíva (riadená slovenskými veľmožmi) a riadiace štruktúry ešte existovali a boli nimi spravované všetky oblasti života.

Slovenské slová, ktoré sú natrvalo zakódované do maďarského jazyka. Spomeňme aspoň niektoré:

Brat je ”barát”, (čítaj barát)...........Čerešne sú ”cseresnye”, (čerešne),
doska je ”deszka”, (deska)............dvor je ”udvar”, (udvar),
chyba je ”hiba”, (hiba)...................kačica je ”kacsa”, (kača),
kľúč je ”kulcs”, (kulč).....................kosa je ”kasza”, (kasa),
kráľ je ”király”, (kiráj).....................krčma je ”kocsma”, (kočma),
krstiť je ”keresztelni”, (kerestelni)....lopata je ”lapát”, (lapát),
močiar je ”mocsár, (močár)............obed je ”ebéd”, (ebéd),
oblok je ”ablak”, (ablak).................ponos je ”panasz”, (panas),
potok je ”patak”, (patak)...............pusta je ”puszta”, (pusta),
sekera je ”szekér”, (sekér).............seno je ”széna”, (séna),
slama je ”szalma”, (salma)..............stôl je ”asztal”, (astal),
somár je ”szamár”, (samár)............sukňa je ”szoknya”, (sokňa),
sused je ”szomszéd”, (somséd)......škola je ”iskola”, (iškola),
tanier je ”tányer”, (táner)...............tehla je ”tégľa”, ( tégľa),
ulica je ”utca” (utca).......................večera je ”vacsora”, (vačora),
vidiek je ”vidék”, (vidék)..................vidly sú ”villa”, (villa)

Na územiach ovládaných Maďarmi zlomil v roku 970 n. l. knieža Gejza moc kmeňových vojvodcov a jeho nástupca syn Štefan začal budovať jednotný štát. Štefan začal presadzovať kresťanstvo, preto proti nemu povstali všetky ostatné maďarské pohanské kmene, cítiace ohrozenie svojich tradícií a zvykov. Pred vzburou, vedenou Kopánom, hľadal Štefan útočište práve v Nitriansku, ovládaného mocnými rodmi Poznanovcov a Huntovcov, ktorí mu poskytli pomoc. V Bíni ho podľa tradície opásali mečom a pasovali za rytiera zjednoteného vojska, ktoré následne porazilo Kopána pri Vespréme.

V roku 1000 n. l. bol Štefan korunovaný za kráľa a do svojich služieb prijal veľkú časť slovenskej šľachty, ktorá mala skúsenosti s riadením štátu. Kráľ Štefan vyzýval svojho syna, aby okrem iného, rešpektoval reč a tradície pôvodného obyvateľstva. História rozhodla inak.

Slováci postupne v priebehu storočí strácali možnosť podieľať sa na budovaní spoločného štátu ako rovnocenný národ. Myšlienka a kontinuita ríše našich predkov sa strácala v expanzii maďarského etnika.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MAPA VEĽKEJ MORAVY Ručne maľovaná mapa 70x100cm