Sklamali ste ma, pán Bugár!

J. Z., Bratislava
20.10.2013 16 379 archív

Z nášho archívu vyberáme zaujímavé články, ktorých obsah si môžete porovnať s realitou súčasnosti. Archívne texty pochádzajú z čias obnovenia Slovenskej republiky a zachytávajú politické a spoločenské pohyby doma i v zahraničí.

Vážený pán Vojtech Bugár, nedávno sa mi dostal, celkom náhodou, do rúk MReport. Okrem iného ma pritiahlo vaše heslo „Politika je svinstvo“. Preto som sa rozhodla, že si váš rozhovor prečítam a budem sa snažiť byť celkom nezaujatá. Hneď po prvých vašich odpovediach začal rozhovor na mňa pôsobiť veľmi pozitívne, plno mne blízkych a sympatických myšlienok a názorov.

Spoločným rysom národnostných menšín v Slovenskej republike z hľadiska vzdelanostnej štruktúry je nadpriemerný podiel obyvateľov so základným vzdelaním. Najvyššie percentuálne zastúpenie ľudí s vysokoškolským vzdelaním je u príslušníkov menej početných národnostných menšín (Rusi, Bulhari, Ukrajinci). U najpočetnejšej, maďarskej národnostnej menšiny, prevažujú ľudia so základným (22%) a učňovským (16,2%) vzdelaním.

A potom ten zlom. Vraj ste dávnejšie požadovali územnú autonómiu na Slovensku, ale potom ste boli nútený pochopiť, že je to nemožné. A razom všetky tie Vaše reči o tom, že len chcete svojou kultúrou Slovensko obohatiť, sa mi začali javiť ako neúprimné a zavádzajúce. A až do konca som sa už nikde nedozvedela, čo chcete teraz. Vy ste chceli územnú autonómiu, ale nikde nie je napísané, že teraz ju už nechcete. Boli ste len nútený pochopiť, že je to nemožné – teraz nemožné!

Ďalej, veľmi diplomaticky, odpovedáte, že vo Vašom návrhu ústavného zákona nie sú ani náznaky územnej autonómie – a ďalej, že požadujete len kultúrnu a školskú autonómiu, ale už ani raz, čo chcete.

-------------------------------------------------------------------------  Archívna správa: Slovenské Hnutie Obrody štartuje petičnú akciu za rozpustenie Strany maďarskej koalície (SMK). -------------------------------------------------------------------------

Vaše ďalšie odpovede ďalej nahlodávali moju vieru vo Vašu dobroprajnosť pre Slovensko, vo Vašu túžbu podieľať sa na rozvoji Slovenska ako svojej vlasti. Kde ste sa vlastne narodili? Táto otázka mi napadla, keď ste poukázali na svoje vzťahy s manželkou a so svojím slovenským dieťaťom. Vaše dieťa slovenskej manželky, žijúce na Slovensku, by ste chceli dať do maďarskej školy. To je pre mňa ako pre matku absolútne nepochopiteľné. Pre také dieťa by totiž bola materinským jazykom slovenčina. Vašu školskú autonómiu obhajujete najmä snahou umožniť maďarským deťom vzdelávať sa v materinskom jazyku – aby to mali ľahšie, aby boli vzdelanejšie, aby im pri naberaní vedomostí nebránili jazykové problémy – súhlasím! A zrazu bum!!! Vaše slovenské dieťa by ste strčili do toho, od čoho chcete uchrániť vaše maďarské deti. Vzdelávať sa, naberať vedomosti – v nematerinskom jazyku! 

Je to jednoducho neúprimné, nerozumné, nelogické a voči dieťaťu bezcitné a netolerantné. Sklamali ste ma, pán Bugár!

Slovenská REPUBLIKA, máj 1994

 

Kto to škodí menšinám?

Nikde v Európe a ani v ostatných demokratických štátoch sveta neexistuje v menšinovom školstve ekvivalent praxe uplatňovaný doteraz na Slovensku. Všade sa jednoznačne menšinové školstvo považuje za diskrimináciu príslušníkov menšiny. Delegát USA na informáciu o jednojazyčných maďarských školách na Slovensku reagoval rozhorčene a celkom logicky otázkou: „Prečo poškodzujete svojich maďarských občanov?“

Nikde v civilizovanom svete sa nacionálna segregácia a izolacionalizmus nepovažuje za menšinové právo a nevyhlasuje sa za „úspechy menšinovej politiky“ ako na Slovensku! Všade na svete sa občan, ktorý neovláda štátny jazyk, považuje za druhoradého občana. Vo väčšine demokratických štátov sa neznalosť štátneho jazyka občanovi štátu netoleruje, ba naopak ovládanie štátneho jazyka je vo všetkých demokratických štátoch Európy základnou podmienkou uznania štátneho občianstva!

Článok pokračuje pod fotkou.

-------------------------------------------------------------------------   

Slovenské Hnutie Obrody už roky poukazuje na nepriaznivé javy segregácie maďarskej menšiny na okraj spoločnosti. Jazyková izolácia maďarskej menšiny, ktorú zaviedla Strana maďarskej koalície na čele s Bélom Bugárom poškodzuje príslušníkov tejto menšiny a tým ich degraduje na občanov druhej kategórie. Výskumy toto tvrdenie jasne potvrdzujú. Maďarská menšina má vďaka" politike SMK najnižšie priemerné vzdelanie (po Cigánoch), čím klesá ich uplatnenie na trhu práce. Róbert Švec: Z politologického hľadiska ide o snahu o udržanie si maďarských voličov, žiaľ za cenu ich degradácie. Aj preto je na južnom Slovensku jedna z najvyšších nezamestaností na Slovensku. Strana maďarskej koalície si uvedomuje, že s vyšším vzdelaním sa otvárajú možnosti a tým i politický výber. "

Zapojte sa do kampane Na Slovensku po slovensky
V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka.A preto: Na Slovensku po slovensky. -------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------