Slovenské družstevníctvo

Jozef Janták
25.06.2013 3 022 internet

Družstevníctvo zohralo mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní moderného slovenského národa. Popri bujnejúcej maďarizácii, útlaku a úpadku slovenskej dediny, pomáhalo družstevníctvo povzniesť ľud hmotne, ale i duchovne.

Hospodársky a kultúrny život obyvateľov Sobotišťa svojím pôsobením významne ovplyvnil Samuel Jurkovič, ktorý tu v roku 1845 na družstevnom základe založil Gazdovský spolok - prvé úverové družstvo v Európe.

Myšlienka družstevníctva sa zrodila v prvej polovici 19. storočia v Anglicku. V roku 1844 v meste Rochdale založili anglickí tkáči prvé spotrebné družstvo na svete.

Nezávisle od neho vznikol o necelé tri mesiace neskôr Gazdovský spolok - prvé svojpomocné peňažné družstvo na európskom kontinente. Spolok v Sobotišti založil Hurbanov svokor Samuel Jurkovič. Inšpiroval aj ďalších a tak následne v mnohých slovenských obciach vznikali v ťažkých podmienkach maďarského odnárodňovacieho teroru, predovšetkým úverové a spotrebné družstvá.

Postupom času sa sformovali základné princípy družstevníctva ako dobrovoľnosť, vzájomnosť, rovnosť a svojpomoc. Každý sa zaviazal viesť mravný život, zriecť sa kartovania a alkoholu, morálnych pokleskov, stať sa povinne členom spolku miernosti, vysádzania ovocných stromov a líp a mal povinnosť čítať dobré knihy. Dôležitá bola aj osvetová činnosť ako dobre a kvalitne hospodáriť. Veľkým propagátorom družstevníctva bol aj Daniel Lichardus. V roku 1912 sa M. Hodžovi podarilo založiť Ústredné družstvo pre hospodárstvo a obchod.

MUDr. Július Markovič založil v Novom Meste nad Váhom Ľudovú banku, ktorá mala chrániť ľud pred podplácaním a úžerou. Vyjadril to vetou: „Veškerá politicko-ekonomická múdrosť by sa mala sústrediť v týchto dvoch slovách: „Hľaďme zbohatnúť.”

Zázrakom v mori útlaku a neslobody bolo slovenské peňažníctvo. Ľudovít Štúr v sérii článkov, Dobročinnje ústavy, radil zakladať sporiteľne menšieho kapitálu. Najstaršou slovenskou bankou je Turčiansko-Sväto-Martinská sporiteľňa, ktorú založil Viliam Pavlíny – Tóth v roku 1868. Slovenskí kupci založili v roku 1879 Ružomberský účastinársky spolok, od roku 1904 Úverná banka a od roku 1919 sa premenovala na Slovenskú banku. Slovenský obchodník a podnikateľ Krupec, bývalý drotár, založil Hornouhorskú banku Tatra. Najvýznamnejšia banka - Ľudová banka, bola založená v roku 1907 v Ružomberku na čele s Andrejom Hlinkom.

Pozývame vás do expozície v Družstevnom dome Samuela Jurkoviča, ktorá prezentuje 150-ročnú existenciu fenoménu družstevníctva, ktorý ovplyvnil všedný i sviatočný život mnohých generácií na Slovensku.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: TRIČKO NEZÁVISLOSŤ (kliknite) Oslavujeme 20. výročie obnovenia slovenskej štátnosti. Pridaj sa k nám i ty! -------------------------------------------------------------------------