Svetozár Hurban Vajanský. Muž, ktorý pomohol vzkriesiť národ

Ladislav Kováčik
02.10.2012 3 997 archív SHO

Druhá polovica 19. storočia v Uhorsku, a teda aj na Slovensku bola charakteristická dvomi základnými javmi – prudkým rozvíjaním sa priemyslu a maďarizáciou nemaďarských národností.

Pre Slovákov to bolo neľahké obdobie, kedy náš národ doslova zápasil o svoje holé udržanie pod slnkom. Situácia bola o to ťažšia, že od doby rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867 sa už Slováci ani teoreticky nemohli spoľahnúť na pomoc Viedne. A v Budapešti bolo prorozumenia pre slovenské národné záležitosti ešte menej.

Vedúca osobnosť národa

Do obdobia rakúsko-uhorského dualizmu spadá aj podstatná časť účinkovania Svetozára Hurbana Vajanského. Vajanský nebol len jedným z mnohých, ktorí sa zaslúžili o to, že Slováci ako národ si udržiavali aj v ťažkých časoch pahrebu svojho duchovného bytia a kultúry, aby sa mohli konečne v roku 1918 od maďarizácie úplne oslobodiť. Mohli by sme ho nazvať ideovým vodcom slovenského národného hnutia za dualizmu, pretože mal mimoriadny vplyv na formovanie ideológie Slovenskej národnej strany, na pleciach ktorej bola rozhodujúca časť zápasu o národné bytie či nebytie Slovákov.

„Poznajúc obmedzenosť vlastných síl, chcel som byť kamienkom, ktorého pohyb môže zapríčiniť lavínu, iskrou, ktorá môže roznietiť plameň. Beda kamienku ak ostane mŕtvy v zabudnutej stráni; beda iskierke, ak biedne zhasne, “ písal Svetozár Hurban Vajanský.

Narodil sa ako syn významného národovca Jozefa Miloslava Hurbana a Anny Jurkovičovej na fare v Hlbokom 16. januára 1847. Prvé roky Vajanského života boli poznačené revolučnými pohybmi, v ktorých zohral úlohu jeho otec. V tom čase vyrabovali hlbockú faru a pre Hurbana staršieho pripravili šibenicu. Matka Anna so Svetozárom sa preto radšej uchýlila k sestre na Moravu. Gymnáziá navštevoval Svetozár Hurban postupne v Těšíne, Oberschützene a Stendale pri Berlíne. Nakoniec absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, kde sa spriatelil s básnikom Andrejom Sládkovičom. Po maturite sa venoval štúdiu práva, hoci ho to ťahalo skôr na filozofickú fakultu. V znalosti práva však videl možnosť účinne pomáhať národnej veci. Advokátsku skúšku zložil v roku 1874.

Verný ideálom a aj rodine

Svetozár Hurban sa v Bratislave aktívne zapájal do činnosti slovensko-srbského spolku Naprej, ktorý sa venoval organizovaniu divadiel, zájazdov na pamätné miesta, či zábav. V Bratislave sa Svetozár zoznámil aj so svojou budúcou manželkou Idou Dobrovitsovou, ktorá pochádzala z ponemčenej bratislavskej rodiny. Vzplanula medzi nimi vrúcna a hlboká láska, ktorú si prejavovali aj v mnohých dodnes zachovaných listoch. V jednom z nich Vajanský písal: „Moja láska je rozdelená, predovšetkým moje srdce patrí ľudu, potom Tebe, Ty moja večne milá, drahá Idka!“ Že to s láskou k národu myslí vážne, dokladá aj ďalší jeho list Ide: „Ktovie, Idka, či nás nebude tlačiť núdza, pretože vieš, ako sú prenasledovaní Slovania v Rakúsku. Materiálne vyhliadky a prednosti ma neočakávajú, ale boj, práca a možno aj chudoba. Idka, môžeš byť ženou takého muža?“ Ida Dobrovitsová sa rozhodla jednoznačne pre Svetozára Hurbana a tak sa 4. mája 1875 konala ich svadba.

Najprv pôsobil Vajanský ako advokát v Skalici, no príliš sa mu tam nedarilo. Ďalšími miestami jeho právnického pôsobenia boli Viedeň, Námestovo a Liptovský Mikuláš. Mal záujem uchytiť sa v Martine, stredisku slovenského života, ako redaktor. Načas mu táto možnosť bola zahatená, keď ho povolali do vojenskej služby. V roku 1878 sa teda zúčastnil ako radový vojak na rakúsko-uhorskej okupácii Bosny a Hercegoviny. Bol to zásadný prelom v jeho živote, pretože po tejto udalosti už sa k advokácii nevrátil. Nastúpil do Martina ako spolupracovník Národných novín, orgánu SNS, s ktorým sa potom jeho meno spájalo niekoľko desaťročí. Taktiež sa stal spolupracovníkom literárneho časopisu Orol a spoluzakladal obnovené Slovenské pohľady. Okrem toho bol redaktorom aj v časopise Letopis Živeny.

Politický aktivista

Svetozár Hurban Vajanský bol popredným predstaviteľom Slovenskej národnej strany a ako taký aj ideológom martinského centra SNS. Vajanský hľadal východisko pre Slovákov v slovanskej vzájomnosti, kde videl ako osobitnú aj úlohu Ruska. Jeho ideovými zdrojmi boli ruskí slavianofili konzervatívneho zamerania, medzi nimi aj N. J. Danilevskij a jeho práca Rusko a Európa (1867). Vajanský viackrát aj podnikol cesty do Ruska. Udržiaval kontakty aj s predstaviteľmi českého politického a kultúrneho života. Príklon masarykovských hlasistov k čechoslovakizmu mu však nebol blízky.

S. Hurban Vajanský sa za svoje aktivity dostal aj do väzenia. Stalo sa tak kvôli článku Hyenizmus v Uhrách, ktorý napísal, aby tak reagoval na to, že úrady nepovolili dôstojné odhalenie pamätníka jeho otcovi J. M. Hurbanovi. Za tento článok bol odsúdený na ročné väzenie.

Vajanský je považovaný aj za zakladateľa modernej slovenskej poézie, prózy aj literárnej kritiky. Bol predstaviteľom literárneho realizmu. Vo svojej poézii Vajanský akcentoval národné a spoločenské témy pred existenciálnymi otázkami človeka. Podobný dôraz sa dá nájsť aj vo Vajanského románoch, kde je podstatná v prvom rade rodová, spoločenská a národná príslušnosť postáv.

S. H. Vajanský zomrel 17. augusta 1916. Hoci sa konca národného útlaku v Uhorsku nedožil, bol jedným z tých, ktorí dlhé roky vyživovali slovenský kultúrny život a teda aj predpoklady na národnú slobodu. Odkazu svojho slávneho otca sa nespreneveril, naopak, robil všetko pre to, aby ho naplnil. Aj jeho pričinením sú dnes Slováci životaschopným národom v samostatnom štáte.

 

Literatúra:

Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok. T-Ž. Bratislava: Veda, 1982

Lexikón slovenských dejín. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997

Svetozár Hurban Vajanský. Zápasy a hľadania v zrkadlení času. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1985

LEIKERT, Jozef. Osobnosti Slovenska. I. diel. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2010

PODRIMAVSKÝ, Milan. Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia. Bratislava: Veda, 1983

RUTTKAY, Fraňo. Slovenský život a žurnalistika. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1987