Prvý krok k obnoveniu štátnosti

Slovenské Hnutie Obrody
17.07.2012 2 265 internet

Vedomie, že Slováci sú schopní žiť a prežiť samostatne bolo kľúčové pre uchovanie idey štátnosti a pre vznik druhej Slovenskej republiky. Dňa 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Ak by sme dnes nemali svoj štát, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia. Prijatím tohto dôležitého dokumentu sa urobil prvý krok k obnoveniu slovenskej štátnosti - vzniku druhej Slovenskej republiky. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o obnovenie slovenskej štátnosti, ďakujeme.

 

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992