Čestná stráž generála Štefánika

Slovenské Hnutie Obrody
15.07.2012 4 104 internet

Dňa 21. júla oslávime 132. výročie narodenia M. R. Štefánika. Pozývame vás na oslavy výročia narodenia jedného z najvýznamnejších Slovákov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 21. júla o 17.00 hod. na Štefánikovom námestí v Žiline. Bližšie informácie o podujatí získate od Patrika Kubičku, regionálneho zástupcu SHO pre Žilinu na zilina@sho.sk.

Čestná stráž generála Štefánika v roku 1968 a 2013

V roku 1968 študenti v Nitre držali čestnú stráž pred obrazom generála Štefánika, kde kedysi stála jeho socha. Celkom 49 hodín, za každý rok bez neho jednu hodinu. Po nástupe normalizácie ani
jeden zo študentov nemohol doštudovať vysokú školu.

My Žilinčania, pri príležitosti 132. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika, budeme držať čestnú stráž 39 hodín. Za každý rok jeho života jednu hodinu. Dobrovoľníci do čestnej stráže sa môžu hlásiť na tel. čísle 0910 650 349.

 

Zákon NR SR č. 402/2000 Z. z.  o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.
§2
Na ocenenie mimoriadnych zásluh Milana Rastislava Štefánika uvedených v §1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať” a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.
§3
1) Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je pietne miesto.
2) Návštevník Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle je povinný správať sa s úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.
§4
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2001.