Dekadencia vs. zdravé hodnoty vlastenectva

Jozef Janták
20.06.2012 4 048 archív SHO

O kvalite života sa veľa hovorí, či už v súvislosti so životným prostredím, duševným zdravým, ale už menej sa hovorí o duchovnej kvalite civilizácie. A práve od úrovne kvality civilizácie sa odvíja kvalita života vo všeobecnosti.

Bez vlastenectva niet materiálnej a duchovnej kvality života. Hovoriť preto o kvalite života a jej dosahovaní nie je vôbec jednoduché. Situácia sa viac zhoršuje ako zlepšuje. I keď podľa niektorých analytikov speje do  vyšších fáz, vyšším fázam demokracie, otvorenej liberálnej spoločnosti, ktorá, podľa Francisa Fukuyamu, má byť posledným štádiom dejinného vývoja.

Úpadok vs. zdravé hodnoty

Táto teória ignoruje realitu, ktorá kopíruje súčasné, často protichodné, avšak mimoriadne zložité udalosti vývoja spoločnosti, sveta a civilizácie ako celku. Generácia vyrastajúca v spoločnosti, ktorá vyznáva ideály materializmu je náchylná preberať úpadkové a dekadentné hodnoty. Často vníma slobodu konania, rozhodovania, vyjadrovania, ako niečo bezhraničné. Vie často i keď veľmi hmlisto hovoriť o ľudských právach a skloňovať ich vo všetkých pádoch, ale pramálo vie o povinnostiach a nepísaných morálnych zásadách spoločnosti.

Dôsledky vidieť v prezentácii životnej filozofie, ktorej základom sú svetoobčianstvo, multikulturalizmus a globálny svet. A táto filozofia, tento životný štýl, nemá pochopenie pre národný život a národné povedomie. Tým sa stáva mimoriadne nebezpečná. Preto treba podporiť každý národný pohyb, ale i jednotlivcov, ktorí svojou činnosťou, postojmi a názormi šíria národné povedomie.

Podporujme aktivity v prospech Slovenska

Za nebezpečný treba označiť i zvláštny fenomén povyšovania úpadkovej kultúry a životných štýlov, ktoré boli desaťročia považované za morálku lumpenproletariátu, na úroveň super kultúry a jediného správneho zmyslu života, ktorý ako by nemal alternatívu. Problém je závažný natoľko, že negatívne faktory začínajú prevažovať, vzťah človeka k človeku sa degraduje na vzťah materiálny, cez výchovu detí sa prenáša na budúce generácie, kvalita života klesá a hodnota života začína mať nízku cenu. Tieto závažné skutočnosti majú dopad na formovanie sa krehkej duše dospievajúcej generácie na psychicky nezrelých dospelých mladých ľudí. Treba si vážiť každú organizáciu, ale i jednotlivcov, ktorí venujú mládeži svoj čas, svoje zručnosti a vedomosti. Vyvíjajú aktivity a činnosti ktorými rozvíjajú v mládeži kladné vlastnosti, morálne zásady, vedú ich k láske k prírode a hlavne rozvíjajú a upevňujú národné povedomie, hrdosť na históriu svojho národa, ktorá je  omnoho staršia a bohatšia ako ich to učia v dejepise, hrdosť na svojich predkov, z ktorých mnohí sú hrdými postavami cudzích dejín, ktoré si ich prisvojili. Je to dôležité, lebo aj predstavitelia úpadkovej filozofie majú svoje mládežnícke aktivity.

Tejto zodpovednosti nás nikto nezbaví. Každý vlastenecky zmýšľajúci človek vie, že mládež si musí nájsť svoj postoj k životu. Musí dostať informácie potrebné pre vstup do pracovno-právnych vzťahov, vyjasniť si  vlastné ciele a  postavenie v živote, vnímať seba a sociálne prostredie, vyprofilovať si pozitívny životný štýl a profesnú kariéru človeka, ktorý si bude ctiť svoj národ.

Bez vlastenectva niet materiálnej a duchovnej kvality života.